Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προφίλ


ΦΕΚ Ιδρύσεως Εργαστηρίου - Ιούνιος 2015
Ενημέρωση: 09/03/2016 - (.pdf - 343K)

Διευθυντής: Μιχαήλ Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων (ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ) στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επεξεργασίας ακουστικών σημάτων, εικόνων, εικονοσειρών και των συνδυασμών τους. Η αποστολή αυτή πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν μεταξύ άλλων τις:

1. διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια.

2. συνεργασίες κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.


 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ


Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για το Εργαστήριο με πολλαπλά και διακριτά οφέλη. Εξασφαλίζονται στρατηγικές συνεργασίες, δικτύωση, προβολή αλλά και συμμετοχή στην διαμόρφωση στρατηγικής, προτύπων και του γενικότερου γίγνεσθαι. Σε εποχές που οι προοπτικές χρηματοδότησης από κεντρικές πηγές διαγράφονται ολοένα και πιο ισχνές, διασφαλίζονται πολύτιμοι πόροι για την δημιουργία νέων και την υποστήριξη υφιστάμενων υποδομών. Επιπλέον, ικανοποιούνται βασικές λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες. Τέλος, διευκολύνεται η προσέλκυση ερευνητικού δυναμικού υψηλής υποστάθμης και η κινητικότητα του προσωπικού του Εργαστηρίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διεθνής εμπειρία από την εξελικτική πορεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης του συμπεράσματος ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί την λογική συνέχεια, αλλά και το απαραίτητο συμπλήρωμα της εξωστρέφειας και της διάχυσης των προϊόντων της έρευνας στην αρένα της τεχνο-οικονομικής ανάπτυξης. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προηγμένων κοινωνιών αποτελεί η αξιοποίηση της καινοτομίας μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιβάλλον που διαμορφώνεται από τη δυναμική της αγοράς και του υγιούς και υπό κοινωνικό έλεγχο ανταγωνισμού. Σε αυτά τα πλαίσια, το Εργαστήριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει με προδιαγραφές που θα του επιτρέψουν να έχει εμπλοκή σε δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις επόμενες υποενότητες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Οι πρωτοβουλίες τεχνοβλαστών αποτελούν ένα πεδίο όπου η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν θεμέλιο για την επιτυχία και την ωρίμανση της όποιας προσπάθειας. Με αυτό το δεδομένο, το Εργαστήριο θα εστιάσει σε συνεργασίες με πρωτοβουλίες τεχνοβλαστικής φύσεως, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την συνεπαγόμενη ενδυνάμωση του ερευνητικού του portfolio και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του προς την κατεύθυνση της καινοτομίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα σχετικά νέο μοντέλο προώθησης της ερευνητικής αριστείας και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη, στον Ελλαδικό χώρο λειτουργούν συνεργατικοί σχηματισμοί, και το Τ.Τ.Η.Ε. αποτελεί μέλος ενός από αυτούς που εστιάζει σε θέματα μικροηλεκτρονικής και αισθητήρων. Η θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου, μέσω της ερευνητικής του εξειδίκευσης, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την συμμετοχή και σε πρόσθετους συνεργατικούς σχηματισμούς που έχουν προσφάτως ιδρυθεί, όπως για παράδειγμα το g-cluster, το οποίο εστιάζει σε θέματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και δημιουργικού περιεχομένου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ)

Τόσο η ενεργή συμμετοχή στο τεχνολογικό γίγνεσθαι και η δικτύωση, όσο και η προβολή και η διάχυση ερευνητικών και αναπτυξιακών καινοτομιών έχουν να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη από πρωτοβουλίες, όπως η οργάνωση συνεδρίων και η συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες και δίκτυα αριστείας. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν σημαντική εμπειρία σε δράσεις τέτοιας φύσης και έχουν την πρόθεση να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν η συνέργεια των γνωστικών αντικειμένων και η δημιουργία ενιαίας ταυτότητας κάτω από την στέγη του προτεινόμενου Εργαστηρίου.