Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ερευνητικά προγράμματα


Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια

30-06-2018 16:19

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια" εξετάζει την σύγκλιση των πεδίων των Hχητικών Παιχνιδιών και της Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο τη δημιουργία ακουστικώς επαυξημένων παιγνιακών συστημάτων που θα αξιοποιούν τα εγγενή χαρακτηριστικά των δύο πεδίων και θα βελτιστοποιούν τις συνθήκες διάδρασης και εμβύθισης της παιγνιακής εμπειρίας.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, Πράξη "Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση σε Νέους Ερευνητές" (αριθμός MIS: 5007016), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).